Noutati legislative

METODOLOGIA PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Anexă la OMECT nr. 5743 / 28.10.2008

CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI VACANTAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTULPREUNIVERSITAR, CA URMARE A APLICĂRII PLANULUI-CADRU

Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar se face pe baza planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare pentru anul şcolar 2009-2010, aprobate prin ordin al MECT.

 • OMEC nr. 4928/08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învatamânt pentru clasele/grupele/unitatile de învatamânt special care scolarizeaza copii/elevi/tineri cu deficiente grave, severe, profunde sau asociate
 • OMEC nr. 4927/08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învatamânt pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau uşoare
 • O.M.E.C.T. nr. 5239/01.09.2008 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu dizabilităţi moderate sau uşoare

Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă (SISTEM BOLOGNA) pot ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.
– Personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum trei ani.
– Personalul didactic care nu deţine cele 30 de credite de studii transferabile este încadrat ca personal fără studii corespunzătoare postului.
Norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, potrivit art. 43 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării înscrise pe diploma de licenţă/absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de MECT, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din O. G. nr. 103/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 şi ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi cu actul de numire/transfer pe post/catedră. Diplomele de absolvire a studiilor postuniversitare de masterat, diplomele de doctor şi certificatele cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.

DIRIGENŢIE

 • Ora din aria curriculară „Consiliere şi orientare” - clasele V-XII/XIII, reprezintă ora de dirigenţie şi se înscrie obligatoriu în schema orară a claselor, dar nu se cuprinde în norma didactică de predare a cadrului didactic (cf. art. 45 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic)
 • la clasele I-IV se înscrie în schema orară a claselor numai dacă este normată conform planului-cadru de învăţământ. La clasele I-IV din învăţământul special, pentru care se aplică Planul-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficiente grave, severe, profunde sau asociate, aprobat prin OMEC nr. 4928/2005, ora de consiliere şi orientare se include în norma profesorului de psihopedagogie specială.
 • Prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (indemnizaţia) privind dirigenţia, se aplică şi la clasele la care ora de dirigenţie nu este cuprinsă în schema orară.
 • Conform OMEN nr. 4409/1998, personalul didactic de conducere, îndrumare şi control nu poate efectua ore de consiliere şi orientare vocaţională şi nici ore de dirigenţie.

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL

 • Posturile didactice din învăţământul special pot fi ocupate de cadrele didactice care îndeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 (Statutul personalului didactic) – cf. Centralizatorului.
 • Posturile didactice din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializarea educator de psihopedagogie specială sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special sau ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învăţător/educatoare care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore şi ai liceelor pedagogice, fără să fie necesar stagiul atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
 • Posturile de învăţător-educator din învăţământul special, pentru activitatea de după-amiază la clasele I-X, pot fi ocupate de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care au pregătit învăţători-educatori pentru învăţământ special sau ai colegiilor pedagogice, care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ori cele prevăzute la lit. b), având înscrisă pe diplomă una din specializările: învăţător, învăţător-educator, educator de psihopedagogie specială, institutor – în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Statutul personalului didactic.
 • Posturile de profesor-educator din învăţământul special, pentru activitatea de după amiază la clasele I-X, pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai colegiilor pedagogice şi ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. c), lit. d) sau lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • Salarizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori care ocupă posturi de profesor-educator se realizează corespunzător funcţiei de institutor cu studii superioare de scurtă durată.
 • Posturile de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială/profesor itinerant/de sprijin din învăţământul special, pot fi ocupate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d) sau lit. e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ori cele prevăzute la lit. b) – în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Statut.
 • Posturile de profesor psihopedagog din învăţământul special şi din cadrul structurilor de învăţământ special integrat pot fi ocupate numai de absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările:

psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul;
limba română, limba şi literatura română care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 (in învăţământul special, absolvenţii de limba română sau limba şi literatura română pot fi încadraţi prin suplinire numai în lipsa absolvenţilor menţionaţi la subpunctul anterior)

ATESTAT ÎN EDUCAŢIE SPECIALĂ

 • Absolvenţii învăţământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările limba română, limba şi literatura română sau kinetoterapie, titulari în învăţământul special, care nu au parcurs stagiul atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, au obligaţia de a efectua în anul universitar 2009-2010 pregătirea prevăzută la art. 7 alin. (2) din Statutul personalului didactic.
 • Posturile de educatoare/educator, educatoare/educator de sprijin/ itinerant din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale sau ai colegiilor pedagogice, care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) sau lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ori cele prevăzute la lit. b), având înscrisă pe diplomă una din specializările: educatoare, educator de psihopedagogie specială, institutor pentru învăţământ preşcolar – în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ori cele prevăzute la lit. b).

ACTIVITĂŢI DE PRE-PROFESIONALIZARE – EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

 • Activităţile de pre-profesionalizare şi instruirea practică în învăţământul special pot fi desfăşurate de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7, alin. (1) lit. f) şi de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic sau cele prevăzute la lit. b).
 • Pentru cadrele didactice cu studii medii titulare în învăţământul special pe posturi de activităţi de pre-profesionalizare se impune ca, începând cu anul universitar 2009- 2010, să-şi completeze studiile printr-o formă de pregătire universitară în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol.
 • Pentru cadrele didactice cu studii superioare de lungă durată titulare în învăţământul special pe posturi de activităţi de pre-profesionalizare se impune ca în termen de trei ani să se specializeze în domeniul educaţiei tehnologice prin forme de conversie în cadrul instituţiilor de învăţământ superior autorizate/acreditate.
 • Disciplina educaţie tehnologică la clasele V-VIII poate fi predată de:

- absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea „educaţie tehnologică”, în concordanţă cu Centralizatorul.

- absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol.

 • La disciplina educaţie tehnologică, absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol pot fi încadraţi prin suplinire numai în lipsa absolvenţilor învăţământului superior cu specializarea „educaţie tehnologică”.
 • Pentru cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de educaţie tehnologică, care şi-au completat studiile printr-o formă de pregătire universitară în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol şi au absolvit învăţământul superior cu diplomă de licenţă/absolvire, norma didactică de predare se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 43 lit. (c) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, iar încadrarea şi salarizarea acestora se va face corespunzător funcţiei didactice de profesor la catedra de educaţie tehnologică ocupată.
 • Cadrele didactice, cu studii medii, titularizate pe o catedră de educaţie tehnologică, care, până la data soluţionării restrângerilor de activitate, nu fac dovada absolvirii învăţământului superior în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol cu diplomă de licenţă/absolvire, vor intra în restrângere de activitate, fiind transferate pentru restrângere de activitate pe catedre de pregătire/instruire practică în specialitate.
 • Cadrele didactice, cu studii medii, titularizate pe o catedră de educaţie tehnologică, care nu au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire învăţământul superior în domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol sunt considerate necalificate şi retribuite corespunzător.

Proiectul de încadrare, elaborat în funcţie de proiectul planului de şcolarizare adoptat, se aprobă de consiliul profesoral, se avizează de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective şi se înaintează spre verificare şi validare comisiei de mobilitate a inspectoratului şcolar.
La nivelul unităţilor de învăţământ, încadrarea personalului didactic titular în structurile unităţilor de învăţământ se realizează de conducerile unităţilor de învăţământ în baza documentelor de numire/transfer/dispoziţiilor de repartizare, cu respectarea prevederilor OMECT 5743/2008.
Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre se realizează asigurându-se, cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi.
Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate comunicate de către unităţile de învăţământ este validată de către comisia de mobilitate a personalului didactic şi comunicată în scris consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
Directorul fiecărei unităţi de învăţământ poartă întreaga responsabilitate pentru vacantarea posturilor proprii şi are obligaţia de a afişa la unitatea de învăţământ toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în termen de cel mult 72 ore, după aprobarea încadrării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009 – 2010

Anexă la OMECT nr. 5742 / 28.10.2008

2. Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular în învăţământ (cf. actului de numire/transfer) pentru anul şcolar 2009-2010
Perioada: 18 februarie-6 martie 2009
3. Soluţionarea completărilor şi a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul şcolar 2009-2010
4. Pretransferarea personalului didactic titular, la cerere şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare
Perioada: 13 martie 2009 – 7 mai 2009
5. Detaşarea în interesul învăţământului
Perioada: 8- 20 mai 2009
6. Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante – nu e cazul Bucureştiului

7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 – cf. Graficului din Anexa OMECT nr. 5741

8. Publicarea pe portalul MECT a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile şi a posturilor didactice/ catedrelor rezervate şi afişarea acestora la inspectoratul şcolar
Termen: 3 august 2009
9. Detaşarea la cerere, a persoanelor interesate şi/sau prin continuitate:
Perioada: 11 mai 2009-3 august 2009

Etapa a II-a de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel judeţean, a candidaţilor care au solicitat detaşare la cerere:
Perioada: 17-18 august 2009-1 septembrie 2009
10. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor didactice/ catedrelor rezervate şi a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante:
a) comunicarea acordului/refuzului continuităţii pentru suplinire a cadrelor didactice de către unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar;
Perioada: 11-15 mai 2009

b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicită continuitate pentru suplinire;Perioada: 1-19 iunie 2009

c) înregistrarea cererilor candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile prin suplinire;
Perioada: 1-19 iunie 2009
d) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de mobilitate;
Perioada: 22-26 iunie 2009
e) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură);
Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009

f) revalidarea fişelor de înscriere (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009; depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi suplinire pentru candidaţii care nu s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009;

Perioada: 24-25 august 2009
g) organizarea la nivel judeţean a concursului pentru suplinire;
Termen: 28 august 2009
h) afişarea rezultatelor; Termen: 31 august 2009
i) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 31 august – 1 septembrie 2009
j) afişarea rezultatelor definitive. Termen: 2 septembrie

Etapa a III-a de repartizare, în şedinţă publică, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi solicită suplinire:
k) actualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
Termen: 18 august 2009
l) soluţionarea cererilor de continuitate prin suplinire şi repartizarea în şedinţă publică a suplinitorilor calificaţi, conform prevederilor art. 82-83 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; Perioada: 19 – 21 august 2009
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 1 septembrie 2009
n) depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora, ale candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi ale suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;
Perioada: 24-25 august 2009
o) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;
Perioada: 27-28 august 2009

p) afişarea rezultatelor; Termen: 31 august 2009
q) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 31 august – 1 septembrie 2009
r) afişarea rezultatelor definitive. Termen: 2 septembrie 2009

Etapa a IV-a de repartizare – repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a suplinitorilor cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la concurs şi acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate
s) şedinţă publică pentru:
– corecturi;
-repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în etapele anterioare, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a suplinitorilor calificaţi admişi la concursul din data de 28 august 2009.
Perioada: 3-4 septembrie 2009

t) acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.
Perioada: 7-8 septembrie 2009
u) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 11 septembrie 2009

Etapa a V-a de repartizare – repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la testarea din perioada 27 – 28 august 2009
v) repartizarea în şedinţă publică suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate.
Perioada: 9-10 septembrie 2009
x) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 11 septembrie 2009
III. Transmiterea la MECT a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 25 septembrie 2009

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI JUDEŢELE NOMINALIZATE ÎN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI   NR. 5573/2008

Anexă la OMECT nr. 5741 / 28.10.2008

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (2) În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995 şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, în învăţământul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele se ocupă prin concurs.
(3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele pilot şi municipiul Bucureşti este asigurată de MECT, iar organizarea şi desfăşurarea acestora este asigurată de către inspectoratele şcolare, precum şi de către directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar.
(4) În scopul descentralizării procesului de încadrare a unităţilor de învăţământ cu personal didactic de predare şi pregătire/instruire practică, în scopul consolidării autonomiei instituţionale a unităţilor de învăţământ şi a creşterii răspunderii acestora faţă de asigurarea unei educaţii de calitate, unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele pilot şi municipiul Bucureşti organizează concursuri în vederea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

(5) a) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante … se face pe bază de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Proba scrisă va cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predării specialităţii respective.

Art. 1. (6) a) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele pilot şi municipiul Bucureşti, pentru anul şcolar 2009-2010, se va organiza în perioada 29 mai – 28 iulie 2009 pentru titularizare, detaşare la cerere şi suplinire. Fiecare unitate de învăţământ poate organiza concurs o singură dată în această perioadă.
b) La solicitarea conducerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, poate aproba organizarea şi desfăşurarea concursului pe grupuri de unităţi de învăţământ (centre).
c) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică la data de 29 mai 2009. Centrele se vor organiza şi vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor până la data limită de 29 mai 2009.
Art. 4. Datele de organizare şi desfăşurare a concursului sunt stabilite în cadrul comisiilor paritare de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţele pilot şi municipiul Bucureşti, după consultarea inspectoratului şcolar. La data publicării posturilor didactice/catedrelor, inspectoratul şcolar va comunica MECT data programată pentru susţinerea concursului. Concursul va avea loc după cel puţin 30 de zile de la publicarea în presa locală şi centrală şi pe Internet a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.

Cap. II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI DISCIPLINELE DE CONCURS

Art. 5. (1) Cererile de înscriere la concurs …, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul, conform graficului. Candidaţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe graficul afişat. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate, pentru “conformitate cu originalul” de către un membru al comisiei de concurs. Pe cererea de înscriere la concurs, candidatul va preciza disciplina de concurs şi specialitatea postului didactic pentru care optează. Comisia de organizare a concursului împreună cu consilierul juridic al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor.

(2) a) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă se pot înscrie la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, numai dacă fac dovada deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic, nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică ori deţinerii certificatelor de absolvire, pe baza cărora sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, conform art. 68 alin. (4) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau dobândirii definitivatului/unui grad didactic.
(3) În aceeaşi perioadă se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul şi dosarele cadrelor didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere sau suplinire şi suplinire, detaşare la cerere prin concurs specific, în vederea evaluării de către comisia de concurs şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă a Metodologiei privind mişcarea personalului didactic, precum şi dosarele cadrelor didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2007 şi/sau iunie-iulie 2008 sau la concursurile naţionale de ocupare a posturilor din iulie 2007 şi/sau iulie 2008, care au obţinut minimum nota 7,00 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare.
(4) Pentru ocuparea catedrelor vacante de „educaţie tehnologică” se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea „educaţie tehnologică”. Pentru ocuparea acestor catedre proba scrisă se susţine la disciplina educaţie tehnologică, după programa specifică pentru concursul naţional.
(5) a) Posturile didactice din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializarea educator de psihopedagogie specială sau care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 56 ore, ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special sau ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învăţător/educatoare care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială de cel puţin 36 ore şi ai liceelor pedagogice, fără să fie necesar stagiul atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul  III.  COMISIILE DE CONCURS

Art. 13. c) În situaţia în care concursul se desfăşoară pe grupuri de unităţi de învăţământ (centre), comisia de concurs se constituie la nivelul centrului de concurs, numită prin decizia inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă:
♦ preşedinte – directorul uneia dintre unităţile de învăţământ care organizează concurs; ♦ 2 (doi) membri – aleşi dintre directorii unităţilor de învăţământ care organizează concurs;

♦ secretar – un cadru didactic;

♦ informatician/analist programator/ajutor analist programator.

(26) Contestaţiile se depun la centrul de concurs şi se transmit împreună cu lucrările scrise secretariatului comisiei de contestaţii în termen de cel mult 48 ore de la afişarea rezultatelor.

Capitolul  V.  COMISIA DE ELABORARE A SUBIECTELOR, A BAREMELOR DE EVALUARE ŞI DE EVALUARE A LUCRĂRILOR SCRISE

Art. 17. (1) Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se constituie la nivelul unităţii de învăţământ/centrului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ/ preşedintelui centrului de concurs, prin decizia inspectoratului şcolar, având următoarea componenţă:
♦ preşedinte -cadru didactic universitar având funcţia didactică cel puţin lector doctor sau şef de lucrări, respectiv inspector şcolar general adjunct sau inspector şcolar de specialitate (pentru maiştri instructori);
♦ membri – câte doi profesori (din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II sau din învăţământul universitar având funcţia didactică cel puţin lector doctor/şef de lucrări) pentru fiecare specialitate;
♦ secretar -un cadru didactic.
Din comisie nu pot face parte persoane care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv; membrii comisiei vor da în acest sens o declaraţie pe proprie răspundere.
(3) Deciziile inspectorului şcolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se emit cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise. Nu se emit decizii de numire a comisiilor în ziua susţinerii probei scrise.

(5) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise vor declara în scris că vor păstra secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecinţele legii.
(6) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei doi membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de corectare.
(11) Evaluarea lucrărilor de concurs se va realiza într-un interval de timp ce nu poate depăşi 48 de ore de la încheierea probei scrise.
Art. 18. Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor nu vor părăsi încăperea în care au fost elaborate subiectele decât după o oră de la începerea efectivă a probei scrise şi vor declara în scris că vor păstra secretul subiectului.

Capitolul  VII.  REPARTIZAREA PE POSTURI A CANDIDAŢILOR

Art. 23. Imediat după soluţionarea tuturor contestaţiilor, comisia de organizare a concursului afişează la unităţile de învăţământ/centre listele finale, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru fiecare disciplină de concurs.
Art. 24. (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar, se ocupă în ordine prin: titularizare, continuitate pentru detaşare la cerere, detaşare la cerere de către cadrele didactice titulare în învăţământ care au obţinut la concurs cel puţin nota 5,00 (cinci), detaşare la cerere prin concurs specific în baza punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă a Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi suplinire.
(2) Candidaţii, care au obţinut la concurs minimum media 7,00 (şapte), se pot titulariza în ordinea descrescătoare a mediilor pe posturi didactice/catedre vacante, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante titularizabile din lista afişată pentru concurs.
Candidaţii repartizaţi în această etapă la un centru de concurs nu mai pot renunţa la postul didactic/catedra pe care au fost repartizaţi pentru a se prezenta la o altă repartizare dintr-un alt centru de concurs.

(5) Posturile didactice/catedrele titularizabile rămase vacante devin netitularizabile şi se ocupă, împreună cu celelalte posturi didactice/catedre netitularizabile, prin detaşare la cerere, de către cadrele didactice titulare în învăţământ care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi detaşate la cerere, conform art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în ordine, astfel:
a) de către cadrele didactice titulare în învăţământ care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
b) de către cadrele didactice titulare în învăţământ care au obţinut la concurs cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
c) de către cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă a Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

(9) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante/rezervate se ocupă prin suplinire de către candidaţii care nu sunt titulari în învăţământ, în ordine astfel:
a) de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
b) cadrele didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-iulie 2007 şi/sau iunie-iulie 2008, care au obţinut minimum nota 7,00 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare şi candidaţii care au obţinut la concurs cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.
(12) Candidatul, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare, are dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se poate soluţiona.

Art. 25. (1) Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului va transmite la inspectoratul şcolar lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, lista candidaţilor rămaşi nerepartizaţi, precum şi lista candidaţilor repartizaţi, conform modelului din anexa nr. 8 parte integrantă a prezentei Metodologii.
(2) Candidaţii rămaşi nerepartizaţi vor fi ierarhizaţi pe o listă unică în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor obţinute la unul din concursurile organizate de unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele pilot şi municipiul Bucureşti, urmând să fie repartizaţi în şedinţă publică organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti prin detaşare la cerere sau suplinire cu respectarea prevederilor Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(3) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante/rezervate după operaţiunile prevăzute la art. 24 din prezenta Metodologie se ocupă printr-un nou concurs de suplinire organizat la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti de inspectoratul şcolar, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Art. 26. Validarea concursurilor, pentru ocuparea posturilor didactice unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele pilot şi municipiul Bucureşti, se face prin decizia inspectorului şcolar general.
Art. 27. (1) Angajarea pe post/catedră se face de către directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnată de inspectorul şcolar general, cu data de 1 septembrie 2009.
(2) Candidaţii repartizaţi se vor prezenta la post/catedră la data de 1 septembrie 2009. În cazul neprezentării la post, în termen de 3 (trei) zile, se revocă numirea, exceptând situaţiile neprezentării din motive neimputabile candidaţilor (motive medicale, calamităţi naturale etc.), care pot fi justificate cu documente.
(3) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal didactic în regim de cumul/plata cu ora şi de către suplinitori fără studii corespunzătoare, în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele pilot şi municipiul Bucureşti, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(4) Reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative participă, cu statut de observator, la toate lucrările şi etapele prevăzute în prezenta Metodologie şi, în această calitate, au drept de acces la toate documentele şi de a-şi consemna observaţiile în procesele verbale.

Graficul desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele pilot

1. a) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul MECT a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile şi afişarea acesteia la IS şi la unităţile de învăţământ/centrele care organizează concurs.
b) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul MECT a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile şi afişarea acesteia la IS şi la unităţile de învăţământ/centrele care organizează concurs.

Termen: 29 mai 2009
2. Înregistrarea cererilor candidaţilor pentru concurs şi a cererilor cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific, continuitate pentru detaşare la cerere sau suplinire şi suplinire însoţite de documentele prevăzute în cerere (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009), la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concurs.
Perioada: 1- 12 iunie 2009

3. Verificarea dosarelor de către comisia de concurs şi avizarea acestora de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar, la sediul inspectoratului şcolar, cu excepţia dosarelor absolvenţilor promoţiei 2009. Verificarea şi evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Perioada: 15-17 iunie 2009
4. Validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură).
Perioada: 22-24 iunie 2009
5. Organizarea concursului cu probe scrise şi a probelor practice/orale în profilul postului.

Perioada: 25 iunie-14 iulie 2009
6. Repartizarea candidaţilor admişi la concurs.
Perioada: 16-28 iulie 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>